ત્રણ હાઈકુ

Posted by

*ચીમન પટેલ ‘ચમન’


 (૧)

મોટા ઘરમાં

જીવાડે મને, એની

એક તસ્વીર !

(૨)

બેલ વગાડ્યો

ખોલશે એ અંદરથી-

ઘર તો સૂનું !

(૩)

ઘરકામમાં

મને જોઈ, ફોટામાં

એ મલકાય ! 

                             

http://chimanpatel.gujaratisahityasarita.org/

******

 

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *