માતમાં !

Posted by

*ચીમન પટેલ “ચમન”

 

શીતળતા ચાંદની નીતરે છે માતમાં !

ઉષ્મા સૂર્યની હૂંફમાં મળે છે માતમાં !

ઊંચાઈ પર્વતોની મપાય છે માતમાં !

પાણી પાતાળના પિવાય છે માતમાં !

લંબાઈ નદીઓની દેખાય છે માતમાં !

ઊંડાઈ દરિયાની મપાય છે માતમાં !

ઉડ્ડયન પંખીઓનું મણાય છે માતમાં !

વફાદારી પશુઓની જણાય છે માતમાં !

ગગડાટ વાદળનો સંભળાય છે માતમાં !

હાલરડાનું સંગીત સમજાય છે માતમાં !

નમ્રતા નારીઓની નીતરે છે માતમાં !

મર્દાનગી મર્દની જોવા મળે છે માતમાં !

સારા શિક્ષણની એક શાળા છે માતમાં !

બધા જ ધર્મોની એક માળા છે માતમાં !

ચતુરાઈ ચાણક્યની છે ચમન માતમાં !

ભોળપણ બાળક્નું છલકાય છે માતમાં !

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *