દેવિકા ધ્રુવની એક રચના

Posted by

શતદલ

– દેવિકા ધ્રુવ

શતદલ પંખ ખીલત પંકજ પર,
હસત નયન જ્યમ શ્યામ વદન પર.
શત શત બુંદ સરક દલ વાદળ,
ભીંજત બદન નર નાર નવલ પર.


ઘનન ઘનન ગરજત નભમંડળ,
કરત ક્યાંક કલરવ ખગ તરુવર.
છલ છલ છલકત જલ સરવર પર,
નાચત મંગલ મયૂર મનોહર.


સર સર સૂર સજત દિલ મોહક,
ભૂલત ભાન વનરાવન ગોપક.
પલપલ શબદ લખત મનભાવન,
ઝરત પ્રીત મન કરત પાવન.


લીલ રંગ ધરા ધરત અંગ પર,
સોહત સુંદર સદ્યસ્નાત સમ.
મસ્ત મસ્ત 
 બરસત અવિરત ઝર,
ઝૂલત ઝૂમત શતદલ મધુવન પર.

–––––––––––––––––––––––

હ્યુસ્ટન.

 

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *