નવાનદીસર પ્રાથમિક શાળાનું ઈ-મુખપત્ર “બાયોસ્કોપ“

Posted by

નોંધ : શ્રી ઉત્તમભાઈ ગજ્જરે એક પ્રેરણા આપનાર સમાચાર મોકલ્યા છે. તે બધું જ જેમનું તેમ રજુ કરું છું.

– જુ.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

જ્યાં કરોડો ખરચતાં કશું નથી થતું; ત્યાં કશું થતું નથી..

અને જ્યાં કોઈને અપેક્ષાયે હોય ત્યાં જે થાય છે તેની

તો કલ્પનાયે કોણે કરી હોય !! તેની નોંધેય લેવાય શેની !

પણ સાવ ખુણાના ગ્રામીણ વીસ્તારમાં થતો આવો 

શીક્ષણયજ્ઞનો  પ્રયોગ, શીક્ષકો ને બાળકોનો ઉમંગ જોવા 

જેવો છે..

...…Surat.

—————————————————————————————————–

From: નવા નદીસર પ્રાથમિક શાળા આચાર્ય <nvndsr1975@gmail.com>

મિત્રો, અહીં મોકલેલ એટેચ ફાઈલમાં પંચમહાલ જીલ્લાના ગોધરા તાલુકાની નવાનદીસર પ્રાથમિક શાળાનું મુખપત્ર અંક નંબર–84 છે, તેને ઓપન કરી આપ ગતમાસમાં અમારી શાળામાં થયેલ નવિન શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ જોઈ/જાણી શકો છો, 

તેને આધારે આપશ્રી આપના પ્રતિભાવો/સૂચનો અમને જરૂરથી આપજોજેથી અમે આપના સહિયારા પ્રયત્નથી ગુજરાતની આવનારી પેઢીનું વધુ સારું ઘડતર અને ચણતર કરી શકીએ!

શૈક્ષણિક મેગેઝીન એક સરકારી પ્રાથમિક શાળાએ અનુભવેલા સંવેદનોનો સંપુટ છે.  જો તમને યોગ્ય જણાય તો તમારા મિત્ર વર્તુળમાં તેને ફોરવર્ડ કરો !

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e50992c4a8&view=att&th=15b47de1c3441d40&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_j17gy0gc0&safe=1&zw

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *