બ્લૉગ–વીવેચનના માપદંડો… … …

Posted by

– જુગલકીશોર 

બ્લૉગ એ કોઈ સાહીત્યનું સ્વરુપ નથી. વાર્તા કે કાવ્યનું મુલ્યાંકન કરવા માટેના માપદંડો હોય તેમ સામયીક કે આ બ્લૉગના માપદંડો – એ જ રસમે – ન હોય તેમ બને. પણ મુલ્યાંકન કરવા માટે, બ્લૉગ–સાઈટની કક્ષા નક્કી કરવા માટે, કાંઈક ધોરણો જો હોય તો ક્યારેક એ કામમાં આવે ખરું !

બ્લૉગને શરુઆતમાં એક ભીંતપત્ર તરીકેય ઓળખાવાયેલો એવું યાદ છે. એ સમયે બ્લૉગની સગવડો એટલી બધી નહોતી ને લખનારાં પણ મોટા ભાગે ટૅકનીશ્યનો કે વીજ્ઞાનના માણસો વધુ હતા. (આજેય હજી જેઓ સાહીત્યકારો છે તેઓ બ્લૉગીંગ કરતા નથી ને જેઓ ધસારાબંધ બ્લૉગીંગમાં વ્યસ્ત છે તેઓ બધા સાહીત્યકારો નથી.)

પરંતુ બ્લૉગ–સાઈટ એ આજે પ્રીન્ટીજગતના સામયીકોને ટક્કર મારી શકે – કેટલીક બાબતે તો તે આગળ નીકળી જાય તે હદે વીકસી ચુક્યાં છે ! ગુજરાતી (કે જગતની કોઈ પણ ભાષા–બોલી) માટે તો તે બાબત બહુ જ ગૌરવની છે.) નેટજગતનું આ પ્રકાશનમાધ્યમ હવે “આવતીકાલનું” નહીં પણ નક્કર વર્તમાનનું માધ્યમ બની ચુક્યું છે.

આવે સમયે બ્લૉગ–સાઈટના સ્વરુપ વીશે, હેતુઓ મુજબના એના આકાર વીશે, એની સામગ્રી વીશે  અને એના લખનારાં–વાંચનારાં વીશે વીચારવાનો સમય આવ્યો છે એમ કહી શકાય. (વીચારભેદ લાગુ !)

મારી માતૃભાષા સાઈટના હેતુઓમાં ભાષા ને સાહીત્ય પાયામાં હોઈ આ સ્વરુપવીચારણા સહજ રીતે સામે આવીને ઉભે. એટલે એ કારણેય આ વાત પણ રમતી મુકવાનું થયું છે. આશા રાખીએ કે – આજે નહીં તો આવતીકાલે – આ બ્લૉગવીવેચના કોઈ આકાર ધારણ કરે !!

સવાલ સુજ્ઞજનોને સહજભાવે સોંપીને આજે તો અહીં અટકું.                         તા. ૨૫, ૦૧, ૨૦૧૭

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *