હાઈકુ–પંચ

Posted by

હાઈકુ–પંચ

– જુગલકીશોર

 

કાગડી મુકે

ઈંડાં, માળામાં ગુંજે

‘કોયલ–કુક’

***

કરોડ ખર્ચી

આંબે કરી કલમો;

ફુટ્યા બાવળ.

***

ચાંચમાં પુરી

શીયાળ સમજાવે

કાગડો હસે.

***

નાણી–તાણીને

ખરીદેલું વાવ્યું બી –

તણાયું પુરે.

***

હાથનાં કર્યાં

હૈયામાં વાગે – આંબા

ઉતાવળના.

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *