મારી માતૃભાષા

Posted by

ગુર્જર નીર્ઝરી !

– જુગલકીશોર

 

(ઉપજાતી)

મેં જન્મતાંવેંત રડીરડીને

અસ્તીત્વ મારું પ્રગટાવીયું હતું,

ને માતૃઅંકે રહીને કર્યું હતું જે –

તે માતૃભાષા મહીં ગાન તો હતું !!

એ ગાનનાં માન વધ્યાં કર્યાં

ને વધ્યાં કર્યાં માન શું ગુર્જરીનાં !

 

જીવ્યા સુધી સાથ ન છોડનારી –

રે, કર્ણના કુંડલ–શી, ઝકોરતી

રહેતી સદા અંતરચેતનામાં….

– સૌ માતૃભાષી સહ જોડનારી –

એ માતૃભાષા મુજ ગુર્જરીની

સ્તુતી કરું આ નવલા પ્રયાસથી !

 

સ્વાન્ત: સુખાય, જન સર્વ હીતાય નિર્ઝરી :

ભાષા – અમારી સહુની સહીયારી ગુર્જરી !!

 

– જુગલકીશોર.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *