માતૃભાષાનાં ‘બળ’ અને ‘પ્રતાપ’ની અનોખી કહાણી : GRIDS

લક્ષ્મીજી અને “માતા સરસતી”નો સુભગ સમન્વય ! તાજેતરમાં બે આમંત્રણો મળ્યાં હતાં. બન્ને, પુસ્તકોનાં લોકાર્પણ માટેનાં હતાં. હાજર તો ન રહી શકાયું પણ બન્ને રચનાઓ મને GRIDS સંસ્થાના વડા દ્વારા જ હાથોહાથ મળી ! પુસ્તકો તો એના બાહ્ય કલેવરથી આકર્ષી ગયેલાં એટલે ઉપલક ઓળખ તો

સાહીત્યકારો માટે એક વીશેષ સંપર્ક–મંડપ : “સાહિત્યસેતુ.કૉમ”

(નોંધ : શ્રી તરુણભાઈ શાહ સાથેનો પરીચય સાવ હમણાંનો જ છે. પરંતુ તેમનાં કાર્યક્ષેત્રોએ તેમની નજીક જવાનો મોકો આપ્યો છે. એમણે ઉપાડેલા એક મહત્ત્વના કાર્યને સૌ સમક્ષ મુકવાનો આનંદ છે. – જુ. ) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– http://sahityasetu.com/ સાહિત્યકારો માટેની આ એક વિશેષ વેબસાઈટનો પરિચય કેળવવા આપને મારું અંતરનું