નરસી મહેતા અંગે અલપઝલપ

આદ્યકવી નરસિંહ મહેતા કેવળ એમનાં કાવ્યોથી જ નહીં પણ કાવ્યોમાંય પાછાં ખાસ તો એમનાં પરભાતીયાંથી ગુજરાતના ઘરઘરમાં જાણીતા છે. વળી

મીઠાનો સત્યાગ્રહ – ૧

૧૯૨૮–૨૯ સુધીમાં દેશમાં છુટીછવાઈ હીંસા થતી તે જોઈને ગાંધીજીને લાગ્યું કે હીંસાની લાંબી દેખાતી લીટી આગળ અહીંસાની ટુંકી દેખાતી લીટીને

શુભસંગ્રહ (સચવાયેલી કાવ્યપંક્તીઓ)

શાપુર લોકશાળા (બુનીયાદી શાળા)માં ભણતો ત્યારે (૧૯૫૭ આસપાસ) વાચનાલયમાંનાં સામયીકોમાંથી સારી સારી પંક્તીઓ નોટમાં ઉતારી લેવાની ટેવ પડેલી. ૧૯૫૬નાં ‘કુમાર‘